OlağanŸstŸ HalÕde Bilgi Edinme ile ilgili bilgilendirme

 

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun aldõğõ kararla Fethullah GŸlen CemaatiÕne  yšnelik  soruşturma kapsamõnda, haklarõnda işlem yŸrŸtŸlenler ile kapatõlan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler, bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõnda bõrakõldõ.

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun internet sitesinde, "OlağanŸstŸ Hal Kanun HŸkmŸnde Kararnameleri (KHK) kapsamõndaki tedbir ve işlemlerle bilgi edinme başvurularõ" hakkõnda 4 Ağustos'ta alõnan ilke kararõna yer verildi. Kararda, "Fetullahõ Teršr …rgŸtŸnŸn (FET…/PDY) 15 Temmuz 2016 silahlõ darbe teşebbŸsŸ neticesinde Bakanlar Kurulu kararõyla Ÿlke genelinde OlağanŸstŸ Hal'in ilan edildiği ve kararõn TŸrkiye BŸyŸk Millet Meclis kararõyla onaylandõğõ" anlatõldõ.

 

Kararda, OlağanŸstŸ Hal Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerinde yer alan tedbirlerle bunlarõn uygulanmasõna ilişkin işlemlerle ilgili yapõlacak bilgi edinme başvurularõnõn yanõtlanmasõnda izlenecek usul ve esaslar aktarõldõ. Buna gšre, OlağanŸstŸ Hal Kanun HŸkmŸnde Kararnamelerinin eki listelerde sayõlarak kamu gšrevinden õkartõlan kişilerle kapatõlan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkõndaki bilgi edinme başvurularõnõn 4982 sayõlõ Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu'nun 16'ncõ, 19'uncu ve 20'nci maddeleri uyarõnca bilgi edinme hakkõ kapsamõ dõşõnda değerlendirilmesi ve konu ile ilgili uygulamanõn bu doğrultuda yapõlmasõ gerektiğine oybirliğiyle kararlaştõrõldõ.